Telefon

95 751 50 21

Email

biuro@mzk.witnica.pl

Godziny otwarcia

Biuro czynne : od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00

Wodociąg publiczny Nowiny Wielkie – zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości: Nowiny Wielkie, Pyrzany, Białczyk, Świerkocin, Bogdaniec, Chwałowice, Gostkowice, Jasiniec, Jeninek, Jeniniec, Jeże, Jeżyki, Krzyszczyna, Krzyszczynka, Kwiatkowice, Lubczyno, Motylewo, Podjenin, Roszkowice, Wieprzyce, Włostów;Wodociąg publiczny Witnica – zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości: Witnica i Białcz;Wodociąg publiczny Stare Dzieduszyce – zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości: Stare Dzieduszyce, Nowe Dzieduszyce, SosnyWodociąg publiczny Kamień Mały – zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości: Kamień Mały, Dąbroszyn, Krześniczka, Mościczki,Wodociąg publiczny Kamień Wielki – zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości: Kamień Wielki, Mościce, Mościczki (kolonia),Wodociąg publiczny w Mosinie – zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości: Mosina.Jaka jest bieżąca jakość wody podawanej z wodociągu publicznego w Witnicy?W dniu 05.05.2023 r. pobrano do badań laboratoryjnych próbki wody z wodociągu publicznego w Witnicy w następujących punktach: Stacja Paliw „Lotos” przy ul. Kostrzyńskiej, „Sklep Polski” przy ul. Traugutta, Urząd Miasta i Gminy Witnica i Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Leśnej w Witnicy w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych. W dniu 09.05.2023r. Spółka otrzymała wstępne wyniki badań od akredytowanego laboratorium analitycznego. W związku z powyższym informujemy, że wszystkie pobrane próbki w zakresie parametrów mikrobiologicznych, tj.: Liczba Escherichia coli, Liczba bakterii grupy coli, Liczba enterokoków spełniają wymagania rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.W 2023r. nie kwestionowano jakości wody, za wyjątkiem jednorazowego (punktowego) przekroczenia jonu amonowego.Jaki jest zakres i forma nadzoru nad jakością wody?Nadzór nad jakością wody przeznaczoną do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338).Program monitoringu jakości wody obejmuje wyniki badań jakości wody uzyskane w ramach:

  • wewnętrznej kontroli jakości wody przeprowadzanej przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne;
  • wewnętrznej kontroli jakości wody przeprowadzanej przez podmioty wykorzystujące wodę, pochodzącą z indywidualnego ujęcia w ramach działalności gospodarczej lub w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego lub podmiotach działających na rynku spożywczym, wykorzystujących wodę;
  • prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzoru nad jakością wody.

W myśl powyższego przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne – Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Witnicy:

  • prowadzi regularną wewnętrzną kontrolę jakości wody, która obejmuje wykonywanie badań jakości wody w zakresie i z częstotliwością określoną w rozporządzeniu;
  • informuje inspektora sanitarnego o przekroczeniach parametrów jakości wody oraz przekazuje  wyniki badań w określonych w przepisie terminach.

MZK Sp. z o. o. na bieżąco informuje konsumentów o pogorszeniu jakości wody (w tym o ewentualnych ograniczeniach w korzystaniu z wody), zamieszczając komunikaty w tym zakresie na stronie internetowej spółki i w mediach społecznościowych. Jak wygląda technologia uzdatniania wody w Stacji Uzdatniania Wody w Witnicy?Woda surowa wydobywana jest pompami I-go stopnia z trzech studni głębinowych zlokalizowanych w pobliżu ujęcia wody z warstwy wodonośnej z głębokości ok 20-30 m p.p.t, zlokalizowanej w utworach czwartorzędowych.  Następnie woda surowa jest napowietrzna w aeratorach pojemnościowych i uzdatniania w filtrach wypełnionych złożem żwirowym wzbogaconym o złoże katalityczne. W procesie uzdatnia wytrącane są z wody surowej przede wszystkim żelazo, mangan, siarkowodór i azot amonowy. Poprzez napowietrzanie, utleniane zostają związki tych pierwiastków, otrzymując postać, która jest możliwa do zatrzymania na złożach filtracyjnych. Następnie woda poddawana jest naświetlaniu światłem UV. Woda dodatkowo okresowo może być dezynfekowana podchlorynem sodu. Po uzdatnieniu woda trafia do zbiorników retencyjnych wody czystej, skąd pompowana jest do sieci wodociągowej zestawem hydroforowym pomp II-go stopnia.Jaki jest zakres odpowiedzialności za jakość wody z punktu widzenia przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego i odbiorcy usług w świetle ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 537)?Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody. Z kolei odbiorca wody (w przypadku  budynku wielolokalowego jest to właściciel lub zarządca) odpowiada za niezawodność instalacji i przyłączy do wodociągu. Odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy  wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie. To znaczy, że za utrzymanie w należytym stanie przyłączy odpowiedzialny jest odbiorca usług, który wcześniej musi zapłacić również za ich wybudowanie. Jeżeli zmętnienie wody związane jest z zakłóceniami w działaniu przyłącza czy instalacji wewnętrznej w budynku (stare rury, nieczyszczony latami bojler c.w.u, nieserwisowana instalacja wewnętrzna i jej błędy wykonawcze, niesprawne zawory zwrotne na przyłączu oraz w pralkach i zmywarkach itp.) to w tym zakresie za jakość wody w punkcie czerpalnym odpowiada odbiorca.Jakie są przyczyny zmętnienia wody w niektórych miejscach i jakie działania naprawcze wykonuje MZK Witnica żeby temu zapobiegać oraz gdzie można znaleźć zastępcze źródło wody przewidziane dla mieszkańców rejonów objętych najsilniejszymi zmianami jakości wody?Nagły pobór wody w całej sieci powoduje bowiem pojawienie się zmętnienia wody, a nawet zabarwienia jej na kolor żółto-szary. Przyczyną tego zjawiska jest nadmiar osadu z rur, który przedostał się do wody w wyniku gwałtownej zmiany intensywności jej przepływu i spadku ciśnienia w sieci wodociągowej. Takie zdarzenia mają miejsce najczęściej także w wyniku nagłego poboru wody z hydrantu przeciwpożarowego lub wstrzymania dostaw wody związanej z pracami na sieci wodociągowej.  Zjawisko takie powstaje zarówno w tych sytuacjach jak i kilka godzin po ustabilizowaniu się przepływów i ciśnień w sieci wodociągowej. Podobny efekt może powstać, np. po puszczeniu silnego strumienia wody z nie używanej długo instalacji w budynku. Często problem po stronie leciwej instalacji wewnętrznej wody w budynkach. Niemal 90% zgłoszeń o „brudnej wodzie” pochodzi z budynków wielorodzinnych, posiadających instalacje wykonane z rur stalowych, które latami nie były wymieniane i oblepione są osadami. Często instalacje, którymi płynęła woda nieuzdatniona z własnej studni, zostały przełączone na wodę wodociągową o innych znacznie lepszych parametrach o innym odczynie wody. Takie sytuacje mają miejsce w wielu sieciach wodociągowych w różnych miejscach w Polsce. W obowiązku zarządcy nieruchomości czy właścicieli leży utrzymanie w należytej kondycji zarówno przyłącza wody jak i przede wszystkim instalacji wewnętrznych – czyli ostatnich odcinków rur, które doprowadzają wodę do naszych kranów. Nie zapominajmy o tych przyczynach i domagajmy się od zarządców nieruchomości wymiany starych stalowych rur na nowoczesne. O ile spółka wodociągowa podejmuje stałe działania polegające na płukaniu sieci i nieustannemu polepszaniu jakości wody, to nie ma wpływu na jakość wody w instalacjach wewnętrznych w budynkach i kondycję rur w naszych domach. Przedsiębiorstwo wodociągowe, w przypadku otrzymania informacji od konsumentów o pogorszeniu jakości wody dokonuje działań naprawczych takich jak, płukanie sieci wodociągowych w miejscu występowania zmętnienia, aż do ustania zjawiska oraz ostrzega za pomocą kanałów informacyjnych konsumentów o ryzyku pojawienia się zmętnienia wody. Obecnie dla mieszkańców rejonów objętych najsilniejszymi zmianami jakości wody podstawiona została beczka z czystą wodą przy ul. Żwirowej w Witnicy stanowiąca zastępcze źródło wody.Czy i jak zgłaszać wszelkie zmiany w jakości wody?Informacja od konsumentów o jakości wody jest dla MZK Witnica bardzo ważna, gdyż służby technicznie mogą szybko zareagować i usunąć niekorzystne dla konsumentów zjawisko.W przypadku awarii od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 19:00 prosimy o kontakt z Pogotowiem technicznym:

  • od 7:00 do 15:00 – tel. : 957515021
  • od 15:00 do 19:00 – tel.: 603301833 (preferowane jest wysłanie informacji w formie SMS)

W pozostałych porach i dniach wolnych od pracy dla wodociągów:Nowiny Wielkie – tel.: 512 135 439 (preferowane jest wysłanie informacji w formie SMS),Witnica i Białcz – tel.: 601 246 456 (preferowane jest wysłanie informacji w formie SMS),Stare Dzieduszyce – tel.: 508 281 742 (preferowane jest wysłanie informacji w formie SMS),Kamień Mały i Wielki – tel.: 697 036 395 (preferowane jest wysłanie informacji w formie SMS),

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *